นายภูมินันท์ ขวัญเมือง

 รอง ผอ.สพป.สป.2

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สป.2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2

(1) (2)


 Designed by:

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555


กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 

1. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับเขต

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2554

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการถ้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

7. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.สป.2


กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกผังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

8. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง

9. โครงการประกวดโครงงานนักเรียนจิตอาสา  "

10. โครงการลูกเสือคุณธรรม

 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

11. โครงการสร้างความเสมอภาค

12. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส

13. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว สพป.สมุทรปราการ เขต 2

14. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม


กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

 

15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

16.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

18. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

19. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู  ประจำปี 2555

22. โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2555

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

24. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ

25. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลฯ ประจำปี 2555

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 5 กลุ่มโรงเรียน

27. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารจัดการศึกษาประจำเดือน

28. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.สมุทรปราการ เขต 2

29. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สพป.สมุทรปราการและสถานศึกษา

30. โครงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

31. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2555

32. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ สพป.สป.2 สู่มาตรฐาน

33. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

34. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา

35. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินและพัสดุ

36. โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

37. โครงการตรวจสอบภายใน

38. โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

39. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน

40. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

41. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลักสูตรวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ "Area of Excellence ระยะที่ 3"

42. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

43. โครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

44. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษา สพป.สป.2

 

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2555

 

45. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 และ ม.2

46. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

47. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

48. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู

49. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

50. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

51. โครงการรักษ์ภาษาไทย

52. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

53. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2555

54. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

55. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2555

57. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 (สร้างภูมิคุ้มกันก่อนวัยเสี่ยง)

58. โครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

59. โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้

60. โครงการนิเทศแนวใหม่

61. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันพาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)

62. โครงการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

63. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

64. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

65. โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

67. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

68. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

69. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

70. โครงการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

71. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สพป.สป.2

72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระเศรษฐศาสตร์ สพป.สป.2

73 โครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

74. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการและพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล

 

 


 

 

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2554

 

กลยุทธ์ที่ 1

 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

2. โครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนชั้น ป.6

3. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5. โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยนักเรียนโดยกระบวนการวิจัย

8. โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสังกัด สพป.สป.2

 

กลยุทธ์ที่ 2

 

11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่แบบอย่างและส่งเสริมวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

12. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม : ธรรมจารีสมุทรปราการ 2

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานักเรียนติตอาสาชุมชน

14. โครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด 

 

กลยุทธ์ที่ 3

 

15. โครงการสร้างความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับ

16. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

 

กลยุทธ์ที่ 4

 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

18. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)

19. โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู

21. โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และเครือข่ายการนิเทศ

22. โครงการโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

23. โครงการพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการประกันคุณภาพ

24. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

25. โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างเป็นระบบ

 

กลยุทธ์ที่ 5

 

26. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

27. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

28. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

30. โครงการตรวจสอบภายใน สพป.สป.2 และโรงเรียนในสังกัด

31. โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

32. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

33. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสู่การปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม่

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่องค์คณะบุคคลและคณะกรรมการสถานศึกษา

36. โครงการบริหารคุณภาพกลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด

37. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สู่มาตรฐาน

 

โครงการจากงบประมาณ สพฐ.และอื่น

 

 กลยุทธ์ที่ 1

 

38. โครงการค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่านการเขียน

39. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมฉลอง 84 พรรษา มหามงคล

40. โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สถานศึกษา

41. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ม.1-3

42. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ

43. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 (NT)

44. โครงการกิจกรรมการสอบ V-net นักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2553 จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

45. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน.

46. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) ปีการศึกษา 2553

47. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองระดับปฐมวัยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของ สมศ.ปีงบประมาณ 2554

 

กลยุทธ์ที่ 2

 

48. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

49. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/เอดส์ในสถานศึกษา

50. โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

51. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

52. โครงการค่ายพุทธบุตรต่อต้านยาเสพติด สพป.สป.2

53. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)

 

กลยุทธ์ที่ 3

 

54. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน

55. โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

 

กลยุทธ์ที่ 4

 

56. โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด สพป.สป.2

57. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและยกย่องคนมีคุณธรรมเด่น

58.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

59. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2554

60. โครงการพัฒนาคุณภาพครูใหม่

61. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการศึกษา ระดับรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สป.2

62. โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

63. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอัตราจ้างในการปฏิบัติหน้าที่

64.  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

 

กลยุทธ์ที่ 5

 

65. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเลิศของนักเรียน

66. โครงการเสริมสร้างทักษะการปลูก การบำรุงรักษาและการจัดตกแต่งสวนสำหรับลูกจ้างประจำและบุคลากรในสังกัด สพป.สป.2